اجرت صافکاری و نقاشی ماشین در سال 99

در دو مقاله قبل آماری از اجرت صافکاری نقاشی اتومبیل های پر تیراژ رو برای شما گزاشتیم طبق درخواست های زیادی که داشتیم این کار رو با یه جامعه آماری جدید جهت خودروهای چینی انجام دادیم داین بار از حدود 21 صافکاری نقاشی سطح تهران آمار گرفتیم و برای کلاس اتومبیل های چینی قیمت متوسط بازار با توجه به کلاس بدنه جدول مشابه تهیه کردیم لازم بذکر است جدول های ارایه شده سایت یه جامعه آماری از اجرت هایی است که در حال حاضر داده میشود.و منبعی برای حل اختلاف یا اعلام قیمت رسمی نیست.

البته شما جهت کارشناسی آنلاین اتومبیل تصادفی خود همواره میتوانید به خودرولند مراجعه کرده و قیمت واقعی بگیرید قیمتی که شاید پایین تر از اعداد ارقام جدول زیر باشد یا بالاتر.

ردیف شرح فعالیت هاچ بک هدای کوچک سدان شاسی بلند
1 اجرت نصب / تعویض سپر خودرو 300,000 360,000 420,000
2 اجرت تعویض کاپوت / درب موتور خودرو 480,000 600,000 660,000
3 اجرت صافکاری کاپوت / درب موتور خودرو توافقی توافقی توافقی
4 اجرت نقاشی درب موتورخودرو زیر و رو ( دو طرف ) 1,080,000 1,320,000 1,500,000
5 اجرت نقاشی درب موتور صافکاری شده خودرویک طرف 840,000 1,020,000 1,200,000
6 اجرت لکه گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 360,000 420,000 504,000
7 اجرت خط و خش گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 360,000 420,000 504,000
8 اجرت صافکاری درب های خودرو (هر لنگه) توافقی توافقی توافقی
9 اجرت نصب / تعویض درب های خودرو (هر لنگه) 480,000 576,000 660,000
10 اجرت لکه گیری دربهای خودرو ( هر لنگه کامل ) 300,000 360,000 420,000
11 اجرت خط و خش گیری دربهای خودرو (هر لنگه کامل) 180,000 216,000 252,000
12 اجرت نقاشی درب های خودرو از زه به پائین 216,000 252,000 288,000
13 اجرت صافکاری درب های خودرو از زه به پائین 180,000 216,000 252,000
14 اجرت لکه گیری دربهای خودرو از زه به پایین 120,000 144,000 168,000
15 اجرت خط و خش گیری درب های خودرو از زه به پائین 120,000 144,000 168,000
16 اجرت نقاشی درب های خودرو از زه به بالا 180,000 216,000 252,000
17 اجرت لکه گیری دربهای خودرو از زه به بالا 180,000 216,000 252,000
18 اجرت خط و خش گیری درب های خودرو از زه به بالا 180,000 216,000 252,000
19 اجرت نقاشی درب های خودرو (هر لنگه) 1,200,000 1,440,000 1,680,000
20 اجرت نقاشی درب های خودروداخل درب 600,000 720,000 840,000
21 اجرت نصب تعویض گلگیر جلو خودرو 210,000 252,000 288,000
22 اجرت صافکاری گلگیر جلو خودرو توافقی توافقی توافقی
23 اجرت نقاشی گلگیرهای جلو خودرو (هر طرف کامل) 840,000 1,008,000 1,200,000
24 اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو خودرو (هرطرف کامل) 210,000 252,000 288,000
25 اجرت خط و خش گیری گلگیر های خودروجلو (هرطرف کامل) 180,000 216,000 252,000
26 اجرت نقاشی گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 780,000 960,000 1,104,000
27 اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 300,000 360,000 420,000
28 اجرت خط و خش گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 300,000 360,000 420,000
29 اجرت تعویض گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) 600,000 720,000 840,000
30 اجرت صافکاری گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) توافقی توافقی توافقی
31 اجرت نقاشی درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  ( پشت و رو) 1,080,000 1,320,000 1,560,000
32 اجرت نقاشی درب اتاق بار  و صندوق عقب صافکاری شده خودرو فقط یک طرف 840,000 1,020,000 1,200,000
33 اجرت لکه گیری درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  یک طرف 360,000 420,000 480,000
34 اجرت خط و خش گیری درب اتاق بارخودرو  و صندوق عقب فقط یک طرف 360,000 420,000 480,000
35 اجرت تعویض درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 360,000 420,000 480,000
36 اجرت صافکاری درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو توافقی توافقی توافقی
37 اجرت نقاشی زیر درب موتور خودرو 600,000 720,000 840,000
38 اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب خودرو 600,000 720,000 840,000
39 اجرت نقاشی پشت درب اتاق بار خودرو 600,000 720,000 840,000
40 اجرت صافکاری زیر یا پشت درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو توافقی توافقی توافقی
41 اجرت نقاشی رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) 600,000 720,000 840,000
42 اجرت تعویض رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) 600,000 720,000 840,000
43 اجرت جک کاری و تنظیم رکاب خودرو هر طرف 420,000 504,000 600,000
44 اجرت صافکاری رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) توافقی توافقی توافقی
45 اجرت شاسی کشی خودرو توافقی توافقی توافقی
46 اجرت نقاشی داخل موتور خودرو توافقی توافقی توافقی
47 اجرت صافکاری داخل موتور کامل خودرو 1,560,000 1,860,000 2,160,000
48 اجرت نقاشی داخل صندوق عقب کامل خودرو با مومکاری 960,000 1,200,000 1,380,000
49 اجرت نقاشی جلو پنجره خودرو 120,000 150,000 170,000
50 اجرت نقاشی قاب آئینه خودرو 48,000 60,000 72,000
51 اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب خودرو کامل 360,000 420,000 480,000
52 اجرت نقاشی سقف صافکاری شده خودروتا لبه های ستون و گلگیر 960,000 1,200,000 1,380,000
53 اجرت تعویض سقف خودرو بطور کامل 960,000 1,200,000 1,380,000
54 اجرت صافکاری سقف خودرو بطور کامل توافقی توافقی توافقی
55 اجرت نقاشی اتاق خودرو ( با آستر ) 4,800,000 5,760,000 6,600,000
56 اجرت نقاشی اتاق خودرو  ( بدون آستر ) 5,760,000 7,200,000 8,400,000
57 اجرت تعویض اتاق خودرو 4,800,000 6,000,000 7,200,000
58 اجرت نقاشی زیر باطری خودرو 360,000 420,000 480,000
59 اجرت تعویض کلاف کامل خودرو  هرطرف 1,800,000 2,160,000 2,400,000
60 اجرت نقاشی کلاف کاملخودرو  هرطرف 1,320,000 1,620,000 1,920,000
61 اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 1,080,000 1,320,000 1,500,000
62 اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 780,000 960,000 1,104,000
63 اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 780,000 960,000 1,104,000
64 اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 624,000 780,000 960,000
65 اجرت تعویض سینی شاسی جلوخودرو هرطرف 900,000 1,080,000 1,260,000
66 اجرت نقاشی سینی شاسی جلو خودرو هرطرف 600,000 720,000 840,000
67 اجرت تعویض سرشاسی جلوخودرو هرطرف 600,000 720,000 840,000
68 اجرت نقاشی سر شاسی جلو خودرو هرطرف 375,000 450,000 540,000
69 اجرت تعویض سرشاسی عقب خودرو هرطرف 525,000 636,000 732,000
70 اجرت نقاشی سرشاسی عقب خودرو هرطرف 375,000 456,000 540,000
71 اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو خودرو هرطرف 600,000 720,000 840,000
72 اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب خودروهرطرف 600,000 720,000 840,000
73 اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 450,000 540,000 624,000
74 اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 300,000 360,000 420,000
75 اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب خودرو 540,000 648,000 744,000
76 اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب خودرو 300,000 360,000 420,000
77 اجرت تعویض سینی کفی عقب خودرو 540,000 648,000 744,000
78 اجرت نقاشی سینی کفی عقب خودرو 408,000 492,000 576,000
79 اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور) خودرو 240,000 288,000 336,000
80 اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور) خودرو 240,000 288,000 336,000
81 اجرت تعویض سینی زیر سپر عقب خودرو 300,000 360,000 420,000
82 اجرت نقاشی سینی زیر سپر عقب خودرو 180,000 216,000 252,000
83 اجرت تعویض کف اتاق خودرو 1,200,000 1,440,000 1,680,000
84 اجرت نقاشی کف اتاق خودرو 1,500,000 1,800,000 2,100,000
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست