نرخ صافکاری و نقاشی خودرو های گرید 1 سال 1400

در سال گذشته در چند مقاله با جمع آوری اطلاعات  آماری از اجرت صافکاری نقاشی انواع اتومبیل ها از تعمیرگاه های طرف قرارداد خودرولند  حدود اجرت ها و هزینه های صافکاری نقاشی خودرو را برای شما گزاشتیم.

طبق درخواست های زیادی که داشتیم این کار رو با یه جامعه آماری جدیدتر و ارایه در یک صفحه مخصوص در سایت جهت 80 درصد خودروهای بازار انجام دادیم.

این بار از حدود 57 صافکاری نقاشی سطح تهران و 14 تعمیرگاه طرف قرارداد سایت آمار گرفتیم و انواع اتومبیل را در 9 کلاس دسته بندی شده در سایت قرار دادیم. لازم بذکر است جدول های ارایه شده سایت یه جامعه آماری از اجرت هایی است که در حال حاضر داده میشود.و منبعی برای حل اختلاف یا اعلام قیمت رسمی یا اعلام قیمت اتحادیه ها نیست.

اما سایت خودرولند با قیمت ها برآوردی در سایت خود خودرو شما را تعمیر و بازسازی میکند.

خودرو های گرید 1

پیکان ، پراید ، RD ، روآ ، ژیان ، وانت پیکان ، وانت نیسان ، وانت مزدا

در صورتیکه خودرو شما نوع دیگریست به صفحه دسته بندی خودرو ها بروید.

یا به صفحه برآورد قیمت رفته و خودرو خود را انتخاب کنید.

در صورت تمایل به کارشناسی دقیق هزینه صافکاری نقاشی به قسمت استعلام قیمت بروید.

جدول نرخ / اجرت صافکاری

 جلو پنجره

1  نقاشی جلو پنجره خودرو 30,000 تا 70,000
2  تعویض جلو پنجره خودرو 20,000 تا 50,000
3  نقاشی قاب آئینه خودرو 10,000 تا 35,000

 سپر ها

1  نقاشی سپرجلو یا عقب خودرو کامل 140,000 تا 200,000
2  نصب / تعویض سپر خودرو 140,000 تا 200,000
3  باز و بست و تعمیر سپر 250,000 تا 400,000
4  تعویض شلگیر 40,000 تا 60,000

 درب موتور

1  تعویض کاپوت / درب موتور خودرو 100,000 تا 150,000
2  صافکاری کاپوت / درب موتور خودرو 380,000 تا 500,000
3  نقاشی درب موتورخودرو زیر و رو ( دو طرف ) 450,000 تا 750,000
4  نقاشی درب موتور صافکاری شده خودرویک طرف 300,000 تا 500,000
5  لکه گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 150,000 تا 250,000
6  خط و خش گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 50,000 تا 150,000
7  نقاشی زیر درب موتور خودرو 300,000 تا 450,000

 درب ها

1  صافکاری درب های خودرو (هر لنگه) 380,000 تا 500,000
2  نصب / تعویض درب های خودرو (هر لنگه) 400,000 تا 600,000
3  لکه گیری دربهای خودرو ( هر لنگه کامل ) 150,000 تا 300,000
4  خط و خش گیری دربهای خودرو (هر لنگه کامل) 50,000 تا 100,000
5  نقاشی درب های خودرو از زه به پائین 200,000 تا 400,000
6  صافکاری درب های خودرو از زه به پائین 200,000 تا 300,000
7  لکه گیری دربهای خودرو از زه به پایین 140,000 تا 200,000
8  خط و خش گیری درب های خودرو از زه به پائین 50,000 تا 100,000
9  نقاشی درب های خودرو از زه به بالا 350,000 تا 500,000
10  لکه گیری دربهای خودرو از زه به بالا 230,000 تا 300,000
11  خط و خش گیری درب های خودرو از زه به بالا 50,000 تا 100,000
12  نقاشی درب های خودرو (هر لنگه) 600,000 تا 950,000
13  نقاشی درب های خودروداخل درب 450,000 تا 600,000

 گلگیر جلو

1  نصب تعویض گلگیر جلو خودرو 140,000 تا 200,000
2  صافکاری گلگیر جلو خودرو 190,000 تا 250,000
3  نقاشی گلگیرهای جلو خودرو (هر طرف کامل) 400,000 تا 600,000
4  لکه گیری گلگیرهای جلو خودرو (هرطرف کامل) 140,000 تا 200,000
5  خط و خش گیری گلگیر های خودروجلو (هرطرف کامل) 100,000 تا 200,000
6  تعویض دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 350,000 تا 500,000
7  نقاشی دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 250,000 تا 350,000

 گلگیر عقب

1  نقاشی گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 600,000 تا 900,000
2  لکه گیری گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 250,000 تا 500,000
3  خط و خش گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 100,000 تا 200,000
4  تعویض گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) 450,000 تا 600,000
5  صافکاری گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) 450,000 تا 600,000
6  تعویض دوبل گلگیرهای عقب خودرو 350,000 تا 600,000
7  نقاشی دوبل گلگیرهای عقب خودرو 400,000 تا 650,000

 درب اطاق بار

1  نقاشی درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  ( پشت و رو) 600,000 تا 800,000
2  نقاشی درب اتاق بار  و صندوق عقب صافکاری شده خودرو فقط یک طرف 450,000 تا 600,000
3  لکه گیری درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  یک طرف 190,000 تا 230,000
4  خط و خش گیری درب اتاق بارخودرو  و صندوق عقب فقط یک طرف 100,000 تا 200,000
5  تعویض درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 190,000 تا 230,000
6  صافکاری درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 475,000 تا 600,000
7  نقاشی زیر درب صندوق عقب خودرو 400,000 تا 600,000
8  نقاشی پشت درب اتاق بار خودرو 400,000 تا 600,000
9  صافکاری زیر یا پشت درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 400,000 تا 600,000

رکاب

1  جک کاری و تنظیم رکاب خودرو هر طرف 250,000 تا 350,000
2  صافکاری رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) 700,000 تا 1,000,000
3  تعویض رکاب خودرو کامل 700,000 تا 1,000,000
4  تعویض رکاب خودرو تیکه ای 500,000 تا 850,000
5 تعویض پوسته رکاب 500,000 تا 850,000
6  نقاشی رکاب خودرو کامل 500,000 تا 700,000
7  نقاشی رکاب خودرو تیکه ای 300,000 تا 500,000
8 نقاشی پوسته رکاب 400,000 تا 550,000

 داخل موتور

1  صافکاری داخل موتور کامل خودرو 800,000 تا 2,500,000
2  نقاشی داخل موتور خودرو 950,000 تا 2,000,000
3  صافکاری داخل موتور تیکه ای 150,000 تا 200,000
4  نقاشی داخل موتور تیکه ای 150,000 تا 200,000
5  نقاشی زیر باطری خودرو 200,000 تا 300,000
6  نقاشی سر کمک 200,000 تا 300,000
7  تعویض پالونی کمک 500,000 تا 700,000
8  نقاشی پالونی کمک 400,000 تا 600,000

 داخل صندوق

1  صافکاری داخل صندوق عقب کامل خودرو با مومکاری 500,000 تا 1,500,000
2  نقاشی داخل صندوق عقب کامل خودرو با مومکاری 500,000 تا 1,500,000
3  تعویض پالونی 1,000,000 تا 1,500,000
4  نقاشی پالونی 700,000 تا 1,000,000
5  تعویض سینی کفی عقب خودرو 500,000 تا 600,000
6  صافکاری سینی کفی عقب خودرو 400,000 تا 550,000
7  نقاشی سینی کفی عقب خودرو 400,000 تا 500,000

 سقف

1  تعویض سقف خودرو بطور کامل 800,000 تا 1,200,000
2  صافکاری سقف خودرو بطور کامل 800,000 تا 2,000,000
3  نقاشی سقف صافکاری شده خودروتا لبه های ستون و گلگیر 600,000 تا 1,500,000

 اطاق

1  نقاشی اتاق خودرو ( با آستر ) 5,500,000 تا 8,000,000
2  نقاشی اتاق خودرو  ( بدون آستر ) 4,500,000 تا 7,000,000
3  تعویض اتاق خودرو 10,000,000 تا 12,000,000
4 صافکاری تیکه ای (هر تیکه) 200,000 تا 250,000

 کلاف

1  تعویض کلاف کامل خودرو  هرطرف 1,500,000 تا 2,500,000
2  نقاشی کلاف کامل خودرو  هرطرف 1,500,000 تا 2,500,000
3  تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 800,000 تا 1,200,000
4  نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 500,000 تا 700,000
5  تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 500,000 تا 750,000
6  نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 500,000 تا 700,000

 سر و سینی شاسی

1  تعویض سینی شاسی جلوخودرو هرطرف 1,000,000 تا 2,000,000
2  نقاشی سینی شاسی جلو خودرو هرطرف 400,000 تا 800,000
3  تعویض سرشاسی جلوخودرو هرطرف 400,000 تا 900,000
4  نقاشی سر شاسی جلو خودرو هرطرف 250,000 تا 500,000
5  تعویض سرشاسی عقب خودرو هرطرف 400,000 تا 700,000
6  نقاشی سرشاسی عقب خودرو هرطرف 250,000 تا 500,000
7 تعویض لچکی سر شاسی / جاچراغی 400,000 تا 550,000
8 صافکاری لچکی سر شاسی / جاچراغی 250,000 تا 700,000
9  تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور) خودرو 250,000 تا 500,000
10  نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور) خودرو 150,000 تا 250,000
11  تعویض سینی فن 200,000 تا 250,000
12  تعویض سینی زیر سپر عقب خودرو 150,000 تا 250,000
13  نقاشی سینی زیر سپر عقب خودرو 150,000 تا 250,000

 شاسی کشی

1  شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو خودرو هرطرف 750,000 تا 3,000,000
2  شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب خودروهرطرف 750,000 تا 3,000,000
3  شاسی کشی خودرو کامل 1,500,000 تا 4,500,000

کف اطاق

1  تعویض کف اتاق خودرو کامل 1,000,000 تا 1,500,000
2  نقاشی کف اتاق خودرو کامل 1,700,000 تا 2,500,000
3  تعویض کف اتاق خودرو تیکه ای 300,000 تا 500,000
4  نقاشی کف اتاق خودرو تیکه ای 350,000 تا 550,000

البته شما جهت استعلام قیمت تعمیر و بازسازی  اتومبیل تصادفی خود همواره میتوانید به خودرولند مراجعه کرده و قیمت دقیق خدمات بعلاوه استعلام قیمت قطعات را بگیرید قیمتی که شاید پایین تر یا بالاتر از اعداد ارقام جداول برآورد هزینه باشد.

ولی با قیمت برآورد شده خودرو شما را تعمیر و باسازی میکنیم با بترین کیفیت در بهترین زمان.

صافکاری با PDR پروتون سفید
صافکاری با PDR پروتون سفید
صافکاری با PDR پروتون سفید
صافکاری با PDR پروتون سفید