نرخ صافکاری و نقاشی خودرو های گرید 7 سال 1400

در سال گذشته در چند مقاله با جمع آوری اطلاعات  آماری از اجرت صافکاری نقاشی انواع اتومبیل ها از تعمیرگاه های طرف قرارداد خودرولند  حدود اجرت ها و هزینه های صافکاری نقاشی خودرو را برای شما گزاشتیم.

طبق درخواست های زیادی که داشتیم این کار رو با یه جامعه آماری جدیدتر و ارایه در یک صفحه مخصوص در سایت جهت 80 درصد خودروهای بازار انجام دادیم.

این بار از حدود 57 صافکاری نقاشی سطح تهران و 14 تعمیرگاه طرف قرارداد سایت آمار گرفتیم و انواع اتومبیل را در 9 کلاس دسته بندی شده در سایت قرار دادیم. لازم بذکر است جدول های ارایه شده سایت یه جامعه آماری از اجرت هایی است که در حال حاضر داده میشود.و منبعی برای حل اختلاف یا اعلام قیمت رسمی یا اعام قیمت اتحادیه ها نیست.

اما سایت خودرولند با قیمت ها برآوردی در سایت خود خودرو شما را تعمیر و بازسازی میکند.

خودرو های گرید 7

رنو تالیسمان ، ترافیک ، فلوئنس ، کولیوس ، لتیتود ، سوزوکی ،  تویوتا CHR ، FJ ،   پرادو ، پریوس ، راو 4 ، اپیروس ، موهاوی ، میتسوبیشی ASX ، اوتلندر ، پاجرو

در صورتیکه خودرو شما نوع دیگریست به صفحه دسته بندی خودرو ها بروید.

یا به صفحه برآورد قیمت رفته و خودرو خود را انتخاب کنید.

در صورت تمایل به کارشناسی دقیق هزینه صافکاری نقاشی به قسمت استعلام قیمت بروید.

جدول نرخ / اجرت صافکاری

 جلو پنجره

1  نقاشی جلو پنجره خودرو 80,000 تا 210,000
2  تعویض جلو پنجره خودرو 50,000 تا 170,000
3  نقاشی قاب آئینه خودرو 30,000 تا 120,000

 سپر ها

1  نقاشی سپرجلو یا عقب خودرو کامل 430,000 تا 680,000
2  نصب / تعویض سپر خودرو 430,000 تا 680,000
3  باز و بست و تعمیر سپر 780,000 تا 1,350,000
4  تعویض شلگیر 130,000 تا 210,000

 درب موتور

1  تعویض کاپوت / درب موتور خودرو 330,000 تا 520,000
2  صافکاری کاپوت / درب موتور خودرو 1,180,000 تا 1,680,000
3  نقاشی درب موتورخودرو زیر و رو ( دو طرف ) 1,390,000 تا 2,520,000
4  نقاشی درب موتور صافکاری شده خودرویک طرف 940,000 تا 1,680,000
5  لکه گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 460,000 تا 850,000
6  خط و خش گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف 160,000 تا 520,000
7  نقاشی زیر درب موتور خودرو 940,000 تا 1,500,000

 درب ها

1  صافکاری درب های خودرو (هر لنگه) 1,180,000 تا 1,680,000
2  نصب / تعویض درب های خودرو (هر لنگه) 1,240,000 تا 2,020,000
3  لکه گیری دربهای خودرو ( هر لنگه کامل ) 460,000 تا 1,030,000
4  خط و خش گیری دربهای خودرو (هر لنگه کامل) 160,000 تا 350,000
5  نقاشی درب های خودرو از زه به پائین 620,000 تا 1,350,000
6  صافکاری درب های خودرو از زه به پائین 620,000 تا 1,030,000
7  لکه گیری دربهای خودرو از زه به پایین 430,000 تا 680,000
8  خط و خش گیری درب های خودرو از زه به پائین 160,000 تا 350,000
9  نقاشی درب های خودرو از زه به بالا 1,080,000 تا 1,680,000
10  لکه گیری دربهای خودرو از زه به بالا 700,000 تا 1,030,000
11  خط و خش گیری درب های خودرو از زه به بالا 160,000 تا 350,000
12  نقاشی درب های خودرو (هر لنگه) 1,860,000 تا 3,200,000
13  نقاشی درب های خودروداخل درب 1,390,000 تا 2,020,000

 گلگیر جلو

1  نصب تعویض گلگیر جلو خودرو 430,000 تا 680,000
2  صافکاری گلگیر جلو خودرو 590,000 تا 850,000
3  نقاشی گلگیرهای جلو خودرو (هر طرف کامل) 1,240,000 تا 2,020,000
4  لکه گیری گلگیرهای جلو خودرو (هرطرف کامل) 430,000 تا 680,000
5  خط و خش گیری گلگیر های خودروجلو (هرطرف کامل) 330,000 تا 680,000
6  تعویض دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 1,080,000 تا 1,680,000
7  نقاشی دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف 780,000 تا 1,200,000

 گلگیر عقب

1  نقاشی گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 1,860,000 تا 3,040,000
2  لکه گیری گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 780,000 تا 1,680,000
3  خط و خش گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) 330,000 تا 680,000
4  تعویض گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) 1,390,000 تا 2,020,000
5  صافکاری گلگیر های عقب خودرو  (هرطرف) 1,390,000 تا 2,020,000
6  تعویض دوبل گلگیرهای عقب خودرو 1,080,000 تا 2,020,000
7  نقاشی دوبل گلگیرهای عقب خودرو 1,240,000 تا 2,170,000

 درب اطاق بار

1  نقاشی درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  ( پشت و رو) 1,860,000 تا 2,690,000
2  نقاشی درب اتاق بار  و صندوق عقب صافکاری شده خودرو فقط یک طرف 1,390,000 تا 2,020,000
3  لکه گیری درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو  یک طرف 590,000 تا 770,000
4  خط و خش گیری درب اتاق بارخودرو  و صندوق عقب فقط یک طرف 330,000 تا 680,000
5  تعویض درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 590,000 تا 770,000
6  صافکاری درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 1,480,000 تا 2,020,000
7  نقاشی زیر درب صندوق عقب خودرو 1,240,000 تا 2,020,000
8  نقاشی پشت درب اتاق بار خودرو 1,240,000 تا 2,020,000
9  صافکاری زیر یا پشت درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو 1,240,000 تا 2,020,000

رکاب

1  جک کاری و تنظیم رکاب خودرو هر طرف 780,000 تا 1,200,000
2  صافکاری رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) 2,170,000 تا 3,370,000
3  تعویض رکاب خودرو کامل 2,170,000 تا 3,370,000
4  تعویض رکاب خودرو تیکه ای 1,560,000 تا 2,850,000
5 تعویض پوسته رکاب 1,560,000 تا 2,850,000
6  نقاشی رکاب خودرو کامل 1,560,000 تا 2,350,000
7  نقاشی رکاب خودرو تیکه ای 940,000 تا 1,680,000
8 نقاشی پوسته رکاب 1,240,000 تا 1,850,000

 داخل موتور

1  صافکاری داخل موتور کامل خودرو 2,470,000 تا 8,410,000
2  نقاشی داخل موتور خودرو 2,930,000 تا 6,730,000
3  صافکاری داخل موتور تیکه ای 460,000 تا 680,000
4  نقاشی داخل موتور تیکه ای 460,000 تا 680,000
5  نقاشی زیر باطری خودرو 620,000 تا 1,030,000
6  نقاشی سر کمک 620,000 تا 1,030,000
7  تعویض پالونی کمک 1,560,000 تا 2,350,000
8  نقاشی پالونی کمک 1,240,000 تا 2,020,000

 داخل صندوق

1  صافکاری داخل صندوق عقب کامل خودرو با مومکاری 1,560,000 تا 5,040,000
2  نقاشی داخل صندوق عقب کامل خودرو با مومکاری 1,560,000 تا 5,040,000
3  تعویض پالونی 3,090,000 تا 5,040,000
4  نقاشی پالونی 2,170,000 تا 3,370,000
5  تعویض سینی کفی عقب خودرو 1,560,000 تا 2,020,000
6  صافکاری سینی کفی عقب خودرو 1,240,000 تا 1,850,000
7  نقاشی سینی کفی عقب خودرو 1,240,000 تا 1,680,000

 سقف

1  تعویض سقف خودرو بطور کامل 2,470,000 تا 4,040,000
2  صافکاری سقف خودرو بطور کامل 2,470,000 تا 6,730,000
3  نقاشی سقف صافکاری شده خودروتا لبه های ستون و گلگیر 1,860,000 تا 5,040,000

 اطاق

1  نقاشی اتاق خودرو ( با آستر ) 13,000,000 تا 26,000,000
2  نقاشی اتاق خودرو  ( بدون آستر ) 11,700,000 تا 20,800,000
3  تعویض اتاق خودرو 32,500,000 تا 52,000,000
4 صافکاری تیکه ای (هر تیکه) 620,000 تا 850,000

 کلاف

1  تعویض کلاف کامل خودرو  هرطرف 4,640,000 تا 8,410,000
2  نقاشی کلاف کاملخودرو  هرطرف 4,640,000 تا 8,410,000
3  تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 2,470,000 تا 4,040,000
4  نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف 1,560,000 تا 2,350,000
5  تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 1,560,000 تا 2,520,000
6  نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف 1,560,000 تا 2,350,000

 سر و سینی شاسی

1  تعویض سینی شاسی جلوخودرو هرطرف 3,090,000 تا 6,730,000
2  نقاشی سینی شاسی جلو خودرو هرطرف 1,240,000 تا 2,690,000
3  تعویض سرشاسی جلوخودرو هرطرف 1,240,000 تا 3,040,000
4  نقاشی سر شاسی جلو خودرو هرطرف 780,000 تا 1,680,000
5  تعویض سرشاسی عقب خودرو هرطرف 1,240,000 تا 2,350,000
6  نقاشی سرشاسی عقب خودرو هرطرف 780,000 تا 1,680,000
7 تعویض لچکی سر شاسی 1,240,000 تا 1,850,000
8 صافکاری لچکی سر شاسی 780,000 تا 2,350,000
9  تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور) خودرو 780,000 تا 1,680,000
10  نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور) خودرو 460,000 تا 850,000
11  تعویض سینی فن 620,000 تا 850,000
12  تعویض سینی زیر سپر عقب خودرو 460,000 تا 850,000
13  نقاشی سینی زیر سپر عقب خودرو 460,000 تا 850,000

 شاسی کشی

1  شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو خودرو هرطرف 2,310,000 تا 10,060,000
2  شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب خودروهرطرف 2,310,000 تا 10,060,000
3  شاسی کشی خودرو 4,640,000 تا 15,120,000

کف اطاق

1  تعویض کف اتاق خودرو کامل 3,090,000 تا 5,040,000
2  نقاشی کف اتاق خودرو کامل 5,270,000 تا 8,410,000
3  تعویض کف اتاق خودرو تیکه ای 940,000 تا 1,680,000
4  نقاشی کف اتاق خودرو تیکه ای 1,080,000 تا 1,850,000

البته شما جهت استعلام قیمت تعمیر و بازسازی  اتومبیل تصادفی خود همواره میتوانید به خودرولند مراجعه کرده و قیمت دقیق خدمات بعلاوه استعلام قیمت قطعات را بگیرید قیمتی که شاید پایین تر یا بالاتر از اعداد ارقام جداول برآورد هزینه باشد.

ولی با قیمت برآورد شده خودرو شما را تعمیر و باسازی میکنیم با بترین کیفیت در بهترین زمان.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.